Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal

sau

Politică de confidentialitate

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), efectuate de către societățile:

Societatea GINROX PRODCOM S.R.L. cu sediul in Bucuresti sector 2 Str. Doamna Ghica nr. 6, bl. 3 ap. 293, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/6501/1993, având Cod Unic de Înregistrare 3822332, atribut fiscal RO

Societatea PRODCOM MARCO T16 S.R.L. cu sediul in Bucuresti sector 1, Str. Pipera nr. 3-5, bl. 1E, sc. 2, et. 1 ap 13, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/13551/1992, având Cod Unic de Înregistrare 1582195, atribut fiscal RO

denumite in continuare “Societățile” sau “Operatorii”).

Societățile GINROX PRODCOM S.R.L. și PRODCOM MARCO T16 S.R.L colectează și utilizează anumite tipuri de informații despre persoanele fizice sau utilizatorii de servicii cu care intră în contact pentru a-și putea realiza obiectul de activitate.

Aceste informații cu caracter personal sunt colectate și tratate în mod corespunzător, fiind colectate prin diferite canale de colectare – suport hârtie sau informatic (prin website-ul www.cofetaria-maria.ro) si pot fi stocate într-o bază de date informatică sau înregistrate pe alte materiale, existând garanții pentru a se asigura ca aceste lucruri sunt în conformitate cu prevederile GDPR.

Definiții

Operatorul înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„Date Personale” sau „Date cu Caracter Personal” înseamnă orice informații privind o persoana fizică identificata sau identificabilă („persoana vizata”); o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare, cum ar fi nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Persoana vizată în cadrul acestei politici de protecție a datelor este orice persoană fizică identificata sau identificabilă a cărei date pot fi prelucrate;

Categoriile speciale de date” sunt acele date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială și etnică, opiniile politice, religioase sau convingerile filosofice sau apartenenta la sindicate, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date viată sexuală ale unei persoanei fizice;

Responsabilul cu protectia datelor personale (DPO) este persoana desemnată de către operator pentru urmărirea respectării prelucrărilor de date cu caracter personal.

Pentru orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și pentru prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă asiguram că datele dumneavoastră sunt:

prelucrate în mod legal, echitabil și transparent

colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;

adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;

păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;

prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesita colectarea de informații noi. În cazul în care colectăm date personale cu diferențe materiale sau aducem modificări materiale modului de utilizare a datelor, vă vom notifica in acest sens și este posibil să modificăm și această politică de confidențialitate.

In ce scop va prelucram datele cu caracter personal?

Scopul principal pentru care prelucram datele dumneavoastră personale sunt de a asigura că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate în mod corespunzător, astfel încât relația să poată funcționa fără probleme și să respecte cerințele legale impuse de GDPR.

Societățile va prelucrează datele cu caracter pentru următoarele scopuri:

Oferirea accesului la serviciile www.cofetaria-maria.ro;

Încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre comercializate prin intermediul comenzilor plasate in secțiunea de comandă a website-ului www.cofetaria-maria.ro (incluzând: plasarea, confirmarea si administrarea comenzilor, livrarea produselor) sau in cofetăriile Maria si Constance;

Marketing și publicitate;

Securitatea si paza dumneavoastră si a produselor pe care le comercializam (ex. monitorizare video in rețeaua de cofetarii Maria si Constance);

În vederea angajării potențialilor candidați pentru posturile disponibile in cadrul Societăților.

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dumneavoastră care includ:

perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform criteriilor utilizate pentru a stabili această perioadă;

existența dreptului de a ne solicita în ceea ce privește datele cu caracter personal ale dumneavoastră, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;

atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice existența dreptului de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă dumneavoastră sunteți obligat să furnizați aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;

existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana dumneavoastră.

Ce baza legala folosim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale dumneavoastra?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt folosite pentru:

Scopul de oferire a accesului la serviciile www.cofetaria-maria.ro – acestea fiind necesare pentru executarea unui contract de vânzare la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 (1) b) din GDPR);

Scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru produsele noastre – acestea fiind necesare pentru executarea unui contract de vânzare la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 (1) b) din GDPR);

Scopul de marketing si publicitate – acestea fiind folosite de către noi, in interes legitim (art. 6 (1) f din GDPR) sau in baza acordării consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (art. 6 (1) a) din GDPR);

Scopul de securitate si paza dumneavoastră si a produselor pe care le comercializăm (ex. monitorizare video in rețeaua de cofetarii Maria si Constance) – acestea fiind folosite de către noi, in interes legitim (art. 6 (1) f) din GDPR);

Scopul de informare, preluare comenzi si soluționare a eventualelor retururi si/sau a reclamațiilor, prin intermediul call center-ului cofetăriilor Maria si Constance -acestea fiind folosite de către noi, in interes legitim (art. 6 (1) f) din GDPR) sau in baza încheierii unui contract (art. 6 (1) b) din GDPR);

Scopul de a angaja potențiali candidați pentru posturile disponibile in cadrul Societăților – acestea fiind folosite de către noi in baza intenției si/sau încheierii unui contract individual de munca (art. 6 (1) b) din GDPR).

Ce tipuri de date colectăm?

Colectăm datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de produsele noastre. Puteți opta în legătură cu datele pe care le colectăm. Atunci când vi se solicită să furnizați date cu caracter personal, puteți refuza, cu excepția situației in care necesitatea de prezentare a datelor reprezintă o obligație legala. În cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a furniza un produs, există posibilitatea să putem finaliza relația contractuala cu dumneavoastră.

Pentru fiecare scop al prelucrărilor, avem nevoie de anumite date cu caracter personal din partea dumneavoastră, după cum urmează:

Scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru produsele noastre comercializate prin intermediul comenzilor plasate in secțiunea de comandă a website-ului www.cofetaria-maria.ro (incluzând: plasarea, confirmarea si administrarea comenzilor, livrarea produselor) sau in cofetăriile Maria si Constance – nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, fotografii (încărcate de dvs. in platforma noastră) si orice alte mențiuni speciale; Netransmiterea acestor informații va face imposibilă încheierea unui contract de vânzare intre noi si dumneavoastră prin plasarea unei comenzi in website-ul www.cofetaria-maria.ro;

Scopul de marketing si publicitate – nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, date colectate din modulele cookies, preferințe; Netransmiterea acestor informații va face imposibilă oferirea de către noi a unor campanii de marketing personalizate către dumneavoastră;

Scopul de securitate si paza dumneavoastră si a produselor pe care le comercializăm in rețeaua de cofetarii Maria si Constance– înregistrări video, fără sunet, conform prevederilor legale aplicabile si semnalizate corespunzător in cofetarii;

Scopul de informare, preluare comenzi si soluționare a eventualelor retururi si/sau a reclamațiilor, prin intermediul convorbirilor telefonice cu angajații cofetăriilor Maria si Constance – nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, adresa de livrare, localitate, produsele comandate, fotografii (încărcate de dvs. in platforma noastră) si orice alte mențiuni speciale.

Scopul de angajare a potențialilor candidați pentru posturile disponibile in cadrul Societăților – toate informațiile si datele cu caracter personal pe care dvs. le transmiteți prin intermediul CV-ului.

Societățile nu combina informațiile personale cu informații despre tranzacțiile realizate de dumneavoastră prin comanda in mediul online și în cofetăriile Maria si Constance sau in alte interacțiuni cu noi.

Cum va utilizam datele cu caracter personal?

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Vom păstra informațiile dumneavoastră pentru perioada executării comenzilor de produse comercializate, pentru a fi conforme cu obligațiile noastre legale sau pentru oricare din scopurile menționate mai sus. Accesulla datele personale si prelucrarea acestora este efectuata de Societăți si/sau de către partenerii noștri împuterniciți de noi in acest sens, conform procedurilor de lucru privind protecția datelor.

In principal, vă vom folosi informațiile pentru realizarea următoarelor activități:

Pentru a procesa și a îndeplini comanda dumneavoastră, inclusiv pentru trimiterea de e-mailuri către dumneavoastră sau către alte persoane pe care le desemnați, pentru a confirma starea comenzii dumneavoastră și pentru a procesa returnarea produselor;

Pentru a comunica cu dumneavoastră și pentru a vă trimite informații prin e-mail, telefon, mesaj text sau alte mijloace despre produsele, serviciile, concursurile și promoțiile noastre, inclusiv comunicările de marketing despre care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră;

Pentru a comunica cu alte persoane utilizând informațiile de contact pe care le furnizați, cum ar fi atunci când desemnați o altă persoană ca destinatar al unui mesaj;

Pentru a vă face experiența de cumpărături mai ușoară, mai plăcută și mai eficientă;

Pentru a aborda problemele și a îmbunătăți produsele, serviciile și tehnologiile noastre, precum și pentru a dezvolta noi produse și servicii;

Pentru a vă permite să utilizați tehnologiile noastre in www.cofetaria-maria.ro si in cofetăriile Maria si Constance;

Pentru a furniza servicii personalizate consecvente în toate canalele și toate brandurile noastre, inclusiv pentru a personaliza reclamele noastre, comunicările de marketing, experiențele de cumpărături și ofertele promoționale;

Pentru a organiza evenimente locale, promoții și experiențe pe website-ul www.cofetaria-maria.ro, cat si in cofetăriile Maria si Constance;

Pentru a vă permite să accesați serviciul de relații cu clienții;

Pentru a ne ajuta să aflam mai multe despre preferințele dumneavoastră de cumpărături;

Pentru a preveni, detecta, atenua și investiga frauda, ​​încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale;

Pentru a ne pune în aplicare termenii de utilizare sau alte politici;

Considerând că este necesar sau potrivit pentru a proteja drepturile, proprietatea, siguranța și securitatea companiei, angajaților, clienților și altora.

După cum credem că este necesar sau adecvat conform legii aplicabile, să răspundem solicitărilor din partea autorităților guvernamentale și să ne conformăm procesului legal.

Cat va stocam datele cu caracter personal?

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza produsele și a desfășura tranzacțiile pe care le-ați solicitat sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre. Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

menținerea și îmbunătățirea performanței produselor, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare;

dacă este vorba despre date la care dumneavoastră nu mai aveți acces, datele vor fi stocate până când dumneavoastră veți solicita ștergerea. De ex. solicitarea ștergerii unei comenzi plasată pe site-ul nostru www.cofetaria-maria.ro;

situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.

Perioadele de stocare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal diferă in funcție de scopul pentru care sunt utilizate, după cum urmează:

Scopul de oferire a accesului la serviciile www.cofetaria-maria.ro – pe perioada plasării si executării unei comenzi online;

Scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru produsele noastre – pentru o perioada de 10 ani;

Scopul de marketing si publicitate – pe perioada existentei datelor dvs. in website-ul www.cofetaria-maria.ro, in urma plasării unei comenzi online si pentru o perioada de 3 ani de la plasarea acesteia sau pană in momentul în care obiectați interesul nostru legitim cu privire la această prelucrare sau se soluționează obiecțiunile dumneavoastră cu privire la aceasta;

Scopul de securitate si pază pentru persoanele si bunurile pe care le comercializam – pe o perioada de minim 20 de zile de la data realizării acestor imagini conform prevederilor legale;

Scopul de angajare a potențialilor candidați pentru posturile disponibile in cadrul Societăților – pe perioada desfășurării procesului de recrutare.

Unde va transmitem datele cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate si de către alți operatori, operatori asociați sau persoane împuternicite ale Operatorului, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:

Furnizorii de prestări servicii din domeniul IT, precum si toate societățile din aceste categorii de destinatari de la care Operatorul va contracta servicii si produse si care au luat masuri adecvate de protecție, conform prevederilor legale, pentru a ne asigura ca aceștia își respecta obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal. In cazul in care persoanele împuternicite subcontractează o parte din activitățile care implica prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanții vor fi supuși acelorași obligații in ceea ce privește implementarea masurilor de securitate, tehnice si organizatorice prevăzute de GDPR privind protecția datelor, dar si a actelor normative interne aprobate in vederea implementării GDPR;

Părțile contractante ale Operatorului, care au calitatea de operator asociat, pentru îndeplinirea unor servicii externalizare acestora;

Autoritățile statului pe baza competentelor acestora prevăzute de legea aplicabila;

Atunci când furnizați informații personale unuia dintre brandurile noastre este posibil să împărtășim acele informații cu celelalte branduri ale noastre;

Putem împărtăși informațiile dumneavoastră furnizorilor noștri de servicii care gestionează informațiile despre clienți și care efectuează servicii în numele nostru, cum ar fi realizarea de promoții, trimiterea de mesaje către clienți, efectuarea de sondaje etc. Nu am autorizat niciunul dintre acești furnizori de servicii să facă alte operațiuni de prelucrare cu informațiile dumneavoastră;

Putem să vă împărtășim informațiile dumneavoastră când colaborăm cu o altă companie pentru a va oferi produse, servicii, concursuri sau promoții;

Este posibil să împărtășim informații despre dumneavoastră dacă este necesar sau potrivit, cu bună credință, pentru a respecta legile sau reglementările sau pentru a răspunde unei citații valabile, unui ordin sau unei cereri guvernamentale sau pentru a proteja operațiunile, confidențialitatea, siguranța, proprietatea sau drepturile Operatorului;

În cazul puțin probabil al unei vânzări sau al unei fuziuni a Societăților, informațiile personale ale clienților noștri și alte informații pe care le-am colectat conform descrierii din această politică pot fi printre activele transferate.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate in străinătate. In cazul in care datele dvs. vor fi transferate către alte societăți / entități din alte tari în afara UE/EEA, veți fi informat in acest sens.

Cum protejam datele copiilor?

Suntem preocupați de intimitatea și siguranța copiilor atunci când folosesc Internetul. Nu vom cere niciodată cu bună știință informații de identificare personală de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani fără consimțământul parental verificabil. Site-ul nostru www.cofetaria-maria.ro este un site general de public și nu este vizat sau destinat exclusiv copiilor.

Ce se întâmplă dacă folosesc diferite dispozitive pentru a vizita site-ul?

Pentru a vă oferi o experiență de cumpărături mai eficientă și mai convenabilă, este posibil să aveți acces la diverse conținuturi sau să vă conectați la contul dumneavoastră din mai multe dispozitive diferite. Dacă utilizați diferite dispozitive (cum ar fi computerul de acasă, laptopul, dispozitivul mobil și / sau un dispozitiv inteligent de asistență personală) pentru a accesa site-ul nostru și / sau pentru a plasa o comanda sau a solicita servicii de la unul dintre brandurile noastre, aplicațiile va pot asocia personal cu fiecare dintre dispozitivele dumneavoastră.

Informațiile pe care le-am colectat de la diferitele dumneavoastră dispozitive pot fi combinate cu alte informații pe care ni le-ați furnizat, inclusiv detalii despre: informații salvate în contul dumneavoastră de client; istoricul comenzilor; cum folosiți site-ul și serviciile noastre; produsele pe care le vizualizați sau servicii și caracteristici sau tehnologii in-store în care alegeți să interacționați. Putem folosi astfel de informații pentru a vă oferi experiențe mai adaptate și servicii și experiențe coerente pe toate dispozitivele dumneavoastră, după cum se explică în această politica de confidențialitate. De asemenea, putem utiliza aceste informații pentru a preveni frauda, ​​cum ar fi identificarea momentului accesării contului dumneavoastră de pe un dispozitiv necunoscut sau furnizarea de oferte personalizate sau publicitate bazate pe utilizarea fiecărui dispozitiv și interacțiunile cu mărcile, serviciile și ofertele noastre. Consultați Politica de Cookies pentru a afla cum puteți exercita opțiunile privind urmărirea bazată pe cookie pentru a afla mai multe despre dumneavoastră alegerile privind publicitatea online.

Ce altfel de date mai colectam?

Website-ul nostru utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență pentru dumneavoastră și pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg.

Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra site-ul. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-urile această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciilor noastre. O resursă utilă pentru informații despre ștergerea și controlul modulelor cookie poate fi găsită la www.aboutcookies.org.

O detaliere a modului in care folosim cookies-urile in relația cu utilizatorul se poate găsi in secțiunea Politica de Cookies regăsită la următorul link:[a se introduce link către politica de cookies]

Ce masuri de securitate am adoptat?

Va garantam faptul ca prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează in condiții de legitimitate, implementând totodată masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității si confidențialității datelor conform Regulamentului GDPR.

Societățile are implementată o politica de securitate a datelor cu caracter personal. Vă asigurăm de faptul că prelucrarea datelor dumneavoastră este realizată de personal instruit in acest sens, la cele mai înalte standarde de confidențialitate.

Facem tot posibilul pentru a vă oferi o experiență de cumpărături sigură și convenabilă. Avem anumite garanții pentru a vă ajuta la protejarea securității și confidențialității informațiilor dumneavoastră personale.

Dacă din orice motiv nu puteți accesa serverul nostru sau dacă nu sunteți destul de confortabil pentru comenzi on-line pe site-ul nostru, vă rugăm să ne trimiteți comanda prin email pe adresele office@cofetaria-maria.ro sau office@cofetaria-constance.ro sau sunați la numerele de telefon – Telefon: 021 233 03 60 / Mobil: 0787 512 520 (pentru cofetăria Maria), Telefon: 021 243 36 49 / Mobil: 0758 706 734 (pentru cofetăria Constance Dna Ghica) si Telefon: 021 316 93 03 / Mobil: 0757 37 98 74 (pentru cofetăria Constance Dr. Felix)

Ce este phishing-ul?

„Phishing” este o înșelătorie concepută pentru a vă fura informațiile personale. Dacă primiți un e-mail care pare că este de la noi, care vă solicită informații personale, nu răspundeți. Nu vă vom solicita niciodată parola, numele de utilizator, informațiile despre cartea de credit sau alte informații personale prin e-mail.

CE LINKURI CATRE ALTE SITE-URI AVEM?

Site-ul nostru pot conține linkuri către alte site-uri, care pot avea politici de confidențialitate care diferă de cele proprii. Nu suntem responsabili pentru conținutul sau practicile unui site legat. Vă recomandăm să examinați politica de confidențialitate a oricărui site pe care îl accesați prin site-ul nostru.

Cum accesati sau schimbati informatiile pe care ni le-ati transmis?

Ne puteți solicita să vă actualizăm informațiile personale contactând-ne, așa cum este descris în secțiunea intitulată „Cum ne puteți contacta?”, de mai jos. Rețineți că orice solicitare de actualizare a informațiilor dumneavoastră personale poate dura până la 10 zile lucrătoare pentru solicitarea dumneavoastră prin e-mail și pana la 6-8 săptămâni pentru solicitarea dumneavoastră prin serviciile poștale clasice.

Cum ne puteti contacta?

Pentru întrebări referitoare la politica de confidențialitate, pentru a face alegeri privind primirea de comunicări promoționale, pentru a vă actualiza informațiile personale puteți contacta oricare dintre brandurile noastre prin e-mail la adresele office@cofetaria-maria.ro sau office@cofetaria-constance.ro, numerele de telefon – Telefon: 021 233 03 60 / Mobil: 0787 512 520 (pentru cofetăria Maria), Telefon: 021 243 36 49 / Mobil: 0758 706 734 (pentru cofetăria Constance Dna Ghica) si Telefon: 021 316 93 03 / Mobil: 0757 37 98 74 (pentru cofetăria Constance Dr. Felix) sau poștă.

Ce drepturi aveti?

Conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, precum si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate, de cătreSocietăți, precum si cu privire la drepturile de care beneficiați in acest context, va rugam sa va adresați printr-o cerere in format electronic, prin e-mail office@cofetaria-maria.ro sau office@cofetaria-constance.ro, către sau pe suport hârtie la sediul Societăților, in Sos. Pipera nr. 5, sector 1, Bucuresti (cofetăria Maria) si Str. Doamna Ghica nr. 6, sector 2 , Bucuresti (cofetăria Constance).

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată si vi se va răspunde in termen de 30 de zile de la primirea solicitării de către Operatori. In cazul in care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu doua luni.

In egala măsură, aveți dreptul sa va adresați către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul inB-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabila in domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.